OTC Drugs: if(now()=sysdate(),sleep(8),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR'